Prosesu rekolla dadus ba Mudansa Eskalaun iha RAEOA-ZEESM

26Set2016
30Set2016

Diresaun Nasional Planeamentu no Jestaun Funsaun Publika sei hala'o servisu Prosesu recolla dadus ba Mudansa Eskalaun Iha Raeoa-Zeesm no mos Diresaun Pensaun halo Diseminasaun kona ba Pensaun Reforma